Partner: Logo KobietaXL.pl

 O nas

Kobieta XL to portal dla kobiet w każdym wieku, które nie boją się zmian, lubią poszukiwać, wiedzieć i interesują się życiem. Znajdziecie tu zarówno sylwetki ciekawych kobiet, reportaże jaki i porady z psychologii, prawa, zdrowia.

Dlaczego powstał portal? Zapraszam do lektury Dlaczego Kobieta XL?

Portal Kobieta XL jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Lublinie pod numerem 1364.

 

Wydawca: Magdalena Gorostiza

               20-621 Lublin ul. Letnia 9

 

Redaktor Naczelna: Magdalena Gorostiza

tel.: 601390795, magdalena.gorostiza@kobietaxl.pl

 

Regulamin Serwisu

Zasady korzystania z portalu KobietaXL.pl

 

Portal KobietaXL.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie. Użytkowanie Portalu KobietaXL.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

 1. Wydawcą portalu internetowego KobietaXL.pl („KobietaXL”) jest Magdalena Gorostiza z siedzibą w Lublinie ul. Letnia 9, 20-621 Lublin, posługująca się numerem NIP: 712-105-65-75, REGON: 430347357

 2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Magdaleny Gorostizy, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych („Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz KobietyXL lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z KobietąXL, są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

 3. Treści od użytkowników:

 1. Portal KobietaXL.pl jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń między użytkownikami. Portal posiada szereg interfejsów i aplikacji, które umożliwiają użytkownikom automatyczne publikowanie lub automatyczne zgłaszanie do publikacji treści tekstowych jak i multimedialnych, w tym m.in. opinie, komentarze, historie, recenzje, opowiadania, artykuły, pliki video, pokazy slajdów, zdjęcia, blogi, wpisy na forach, odpowiedzi na pytania („Treści”). Wszelkie Treści nadesłane do Redakcji z inicjatywy użytkownika celem publikacji lub opublikowane automatycznie poprzez udostępnione użytkownikom w tym celu interfejsy są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa Redakcji i Użytkownika,

 2. KobietaXL.pl uprawniona jest w dowolnym czasie do dokonywania dowolnych zmian redakcyjnych nadsyłanych oraz publikowanych automatycznie Treści od użytkowników, w tym dokonywania skrótów i zmian. Zmiany i skróty dokonywane przez KobietęXL nie wymagają akceptacji autora danej Treści. KobietaXL ma prawo odmowy publikacji Treści nadsyłanych przez użytkowników bez podania przyczyn, jak i usunięcia Treści już opublikowanych,

 3. Użytkownik, który nadesłał do Redakcji Treści z własnej inicjatywy celem publikacji lub opublikował je automatycznie udziela KobiecieXL na czas nieokreślony, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:

 1. Wprowadzanie Treści do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,

 2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

 3. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych

 • KobietaXL nie czerpie żadnych przychodów wynikających bezpośrednio z faktu opublikowania na stronach Portalu Treści nadesłanych przez użytkowników bądź opublikowanych automatycznie. Autor Treści niezamówionych przez Redakcję, a opublikowanych w Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu opublikowania jego Treści,

 • KobietaXL nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając system, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 • Newsletter

  Korzystanie z newslettera KobietaXL jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newslettera. 

  • Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe KobietaXL lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez KobietaXL lub/i inne osoby. Zamawiając Newsletter użytkownik automatycznie zgadza się na otrzymywanie ww. treści.
  • Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez KobietaXL
  • Użytkownik może zamówić dowolną ilość Newsletterów.
  • Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
  • Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności:
   • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
   • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
   • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
   • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Kobietaxl.pl wiadomości elektronicznej. 

 

 • Użytkownik, nie może żądać od Redakcji usunięcia lub zmiany Treści raz opublikowanych,

 • Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są w razie konieczności zwrotu, zwracane autorowi na jego koszt. KobietaXLa nie zwraca materiałów niezamówionych i może dowolnie decydować o ich publikacji.

 • Korzystanie z jakichkolwiek materiałów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu KobietaXL.pl”, zabronione jest w szczególności:

 1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,

 2. rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu treści,

 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

 • Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy KobietyXL oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z KobietąXL– są udostępniane na stronach Portalu.

 • Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Portalu do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

 • Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych „Zasad korzystania z portalu KobietaXL.pl” korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody KobietyXL udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw KobietyXL (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z KobietaXLą są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres redakcja@kobietaxl.

 • Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą KobietyXL, KobietaXL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. KobietaXL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu. W szczególności KobietaXL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.

 • KobietaXLa ma prawo dokonywać zmian niniejszych „Zasad korzystania z portalu KobietaXL.pl” w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

 • Niniejsze „Zasady korzystania z portalu KobietaXL.pl” wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2014 roku.
Wyszukiwarka
Newsletter
zapisz
Polub nas